Methodical aspects of development of scientific and pedagogical workers’ foreign language competence

Keywords: scientific and pedagogical workers’ foreign language competence, linguosociocultural competence, sociolinguistic competence, sociocultural competence, social competence, intercultural communication, readiness for intercultural communication.

Abstract

The concept of «scientific and pedagogical workers’ foreign language competence» is clarified in the article, the components and the methodological aspects of its development are highlighted. The basic organizational principles of development of scientific and pedagogical workers’ foreign language competence are determined. Among them, there are the principle of speech-thinking activity and independence, the principle of complexity, the principle of mastering foreign language culture through communication, and life-long learning principle. The development of all components of foreign language competence is proved to allow the scientific and pedagogical workers to use foreign language effectively in his or her own professional activity, self-development and self-education as well as to carry out intercultural and interpersonal communication with the representatives of other countries.

Guidelines for teachers and developers of foreign language curricula for professional communication are provided. The importance of the principle «culture through language, language through culture» during the teaching of foreign languages is emphasized. The requirements for the tasks, which should take into account the most important aspects of the modern international academic environment, are specified, the examples are given.

References

Duka M. V. Ponyattya «lingvosociokul`turna kompetentnist`» ta analiz metodiv yiyi formuvannya v pedagogichnij teoriyi i prakty`ci. Pedagogichni nauky`: teoriya, istoriya, innovacijni texnologiyi, 2015, # 7 (51). S. 42. URL: file:///C:/Users/user/Downloads/ pednauk_2015_7_8.pdf [in Ukrainian].

Zakon Ukrayiny` «Pro vy`shhu osvitu». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/1556-18 [in Ukrainian].

Izmajlova O. A. Formuvannya inshomovnoyi komunikaty`vnoyi kompetenciyi yak strukturnogo komponentu komunikaty`vnoyi kul`tury` studentiv movny`x VNZ. Vy`kladannya mov u vy`shhy`x navchal`ny`x zakladax osvity`. 2010. # 17. S. 66 –72. http://www-center.univer.kharkov.ua/vestnik/full/177.pdf [in Ukrainian].

Kuxta I. V. Inshomovna kompetentnist` u konteksti formuvannya komunikaty`vnoyi kul`tury` studentiv u procesi vy`vchennya inozemnoyi movy`. Visny`k Vinny`cz`kogo politexnichnogo insty`tutu. 2008. # 4. 153 s. S. 31. URL: http://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/ visnyk/article/view/613/612 [in Ukrainian].

Nacional`na doktry`na rozvy`tku osvity` Ukrayiny` u XXI stolitti vid 17 kvitnya 2002 roku # 347/2002. URL : https://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/347/2002 [in Ukrainian].

Nacional`na strategiya rozvy`tku osvity` v Ukrayini na 2012–2021 roky`. URL: http://oneu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/11/nsro_1221.pdf

Nikolayeva S. Yu. Zagal`noyevropejs`ki Rekomendaciyi z movnoyi osvity`: vy`vchennya, vy`kladannya, ocinyuvannya. K.: Lenvit, 2003. 273 s. URL: https://lenvit.ucoz.ua/ZER.pdf [in Ukrainian].

Piskurs`ka G. V., Sinicy`na V. V. Osnovni pry`ncy`py` movnoyi osvity` v Ukrayini. S. 3–4. URL: http://ea.dgtu.donetsk.ua:8080/bitstream/123456789/22094/ 1/12OSNOVNI PRY`NCY`PY` MOVNOYi OSVITY` V UKRAYiNI.pdf [in Ukrainian].

Poryadok pry`svoyennya vcheny`x zvan` naukovy`m i naukovo-pedagogichny`m pracivny`kam (Nakaz Ministerstva osvity` i nauky` Ukrayiny` vid 14.01.2016 # 13 vid 03 lyutogo 2016 r. za # 183/28313. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0183-16#n14 [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennya Polozhennya pro doslidny`cz`ky`j universy`tet. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/163-2010-%D0%BF [in Ukrainian].

Programa z anglijs`koyi movy` dlya profesijnogo spilkuvannya (English for Specific Purposes (ESP). National Curriculum for Universities) / Kolekty`v avtoriv: G. Ye. Bakayeva, O. A. Bory`senko, I. I. Zuyenok, V. O. Ivanishheva, L. J. Kly`menko, T. I. Kozy`my`rs`ka, S. I. Kostry`cz`ka, T. I. Skry`pny`k, N. Yu. Todorova, A. O. Xodceva. K.: Lenvit, 2005. 119 s. S. 11. URL: file:///C:/Users/user/Desktop/ROZDILY`2018/ national_esp_curriculum.pdf [in Ukrainian].

Proekt Researcher Connect. URL: http://lp.edu.ua/opportunities/2016/proekt-researcher-connect-0 [in Ukrainian]

Seminary po nauchnoj kommunikacii Researcher. URL: Connecthttps://www.britishcouncil.ru/programmes/education/researcher-connect [in Russian].

Teorety`chni osnovy` i texnologiya profesijnogo rozvy`tku naukovo-pedagogichny`x pracivny`kiv universy`tetiv v umovax integraciyi vy`shhoyi osvity` i nauky` : metody`chni rekomendaciyi / Avtors`ky`j kolekty`v: N. Divins`ka, N. Dyachenko, O. Zhabenko, I. Regejlo, Yu. Sky`ba, G. Chornojvan, O. Yaroshenko; za red. O. Yaroshenko. K.: Insty`tut vy`shhoyi osvity` NAPN Ukrayiny`, 2018. 72 s. S. 52‒60. URL: https://ihed.org.ua/publications/ [in Ukrainian]

Teorety`chni osnovy` i texnologiya profesijnogo rozvy`tku naukovo-pedagogichny`x pracivny`kiv universy`tetiv v umovax integraciyi vy`shhoyi osvity` i nauky` : prepry`nt (anality`chni materialy`); u 2-x chasty`nax / Avtors`ky`j kolekty`v: O. Bul`vins`ka, N. Divins`ka, N. Dyachenko, O. Zhabenko, I. Ly`n`ova, Yu. Sky`ba, G. Chornojvan, O. Yaroshenko; za red. O. Yaroshenko. K.: Insty`tut vy`shhoyi osvity` NAPN Ukrayiny`, 2017. Ch. 1. 131 s. S. 118. URL : http://ihed.org.ua/images/biblioteka/Teor_i_tehnol_rozv_np_pracivnikiv_IVO-2017-131p_avtors-kolektiv.pdf [in Ukrainian]

Curriculum für den sprachpraktischen Deutschunterricht an pädagogischen Fakultäten und pädagogischen Hochschulen. K.: Lenvit, 2004. 256 s. [in Ukrainian].

Researcher Connect: Participant's Workbook. British Council, 2015. P. 5 [in English].

Published
2019-09-25
How to Cite
Divinska, N. (2019). Methodical aspects of development of scientific and pedagogical workers’ foreign language competence. Problems of Education, (93), 169-182. Retrieved from https://imzo-journal.org.ua/index.php/journal/article/view/13
Section
VOCATIONAL EDUCATION: THEORY, METHODOLOGY AND PRACTICE