The features of organization of professional development of scientific and pedagogical workers on the scientific level of higher education

Keywords: doctoral student, doctor of sciences, degree of higher education, scientific and pedagogical workers, scientific program.

Abstract

The article is devoted to the issue of identifying the peculiarities of the organization of professional development of scientific and pedagogical workers in Ukraine on the scientific level of higher education. The main tasks of the article: to analyse the legal and regulatory framework for the training of doctors of sciences in Ukraine; to identify peculiarities of the organization of professional development of scientific and pedagogical workers in Ukraine on the scientific level of higher education. The research used methods: method of content analysis of legal and regulatory framework and information of the sites of higher education institutions regarding the preparation of doctors of science; method of deduction to identify the peculiarities of the organization of professional development of scientific and pedagogical workers in Ukraine on the scientific level of higher education. The peculiarities of organization of professional development of scientific and pedagogical workers in Ukraine on the scientific level of higher education are revealed (refer of the training of doctors of sciences to the scientific level of higher education; realization the training of doctors of sciences at the scientific level of higher education without obtaining a license for this type of activity; establishment of increased requirements for scientific achievements of applicants for admission to doctoral studies; possibility of obtaining the degree of Doctor of Science by all categories of employees (scientific and pedagogical workers, scientific workers, etc.) through non-formal education; the absence of provisions in the legal and regulatory framework regarding: the need for standardization of training and its results for the scientific level of higher education; requirements for the formation of scientific programs for the training of doctors of sciences; preparation on the scientific level of higher education is not combined with practice). Prospects for further scientific research in this direction have been determined.

References

Vnukova N. M., Pyvovarov V. M. (2014) Osoblyvosti reformuvannia pidhotovky kandydativ nauk (doktoriv filosofii). Aktualni napriamy pravovoho zabezpechennia innovatsiinoi ta investytsiinoi polityky v Ukraini. Kharkiv : Pravo. S. 115–119. URL : http://ndipzir.org.ua/ wp-content/ uploads/ 2014/ 11/ Vnukova_Pivovarov.pdf [in Ukrainian].

Karahodina O., Pozhydaieva O. (2017) Zaprovadzhennia prohram pidhotovky doktoriv filosofii z sotsialnoi roboty: analiz potochnoi sytuatsii. Visnyk Akademii pratsi, sotsialnykh vidnosyn i turyzmu. № 1. S. 85–91. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VAPSV_2017_1_12 [in Ukrainian].

Kompleksna prohrama pidhotovky zdobuvachiv vyshchoi osvity stupenia doktora filosofii ta doktora nauk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika» na 2017–2021 rr., zatverdzhena Vchenoiu radoiu Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika» 22.11.2016, protokol № 28. URL : http://lp.edu.ua/kompleksna-programa-pidgotovky-zdobuvachiv-vyshchoyi-osvity. [in Ukrainian].

Natsionalna ramka kvalifikatsii : dodatok do postanovy Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 23.11.2011. № 1341. URL : https://zakon.rada.gov.ua/ laws/ show/ 1341-2011-n#n12 [in Ukrainian].

Nikolaiev Ye. (2016) Yak v Ukraini stvoryty suchasnu systemu pidhotovky doktoriv filosofii (Ph.D.)? (Policy Paper) / Yevropeiskyi informatsiino-doslidnytskyi tsentr. K. 48 s. URL : http://radaprogram.org/ sites/ default /files/ infocenter/ piblications/phd_training_system_in_ukraine.pdf [in Ukrainian].

Osvitnia diialnist Universytetu za 2016/2017 navchalnyi rik : prezentatsiia zvitu rektora NTU «KhPI» na zasidanni vchenoi rady universytetu 22.12.2017, protokol № 11. URL : http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/vr/wp-content/uploads/sites/27/2017/12/2-doklad-Sokol.pdf [in Ukrainian].

Osoblyvosti pidhotovky zdobuvachiv vyshchoi osvity stupenia doktora filosofii ta doktora nauk u vyshchykh viiskovykh navchalnykh zakladakh (naukovo-doslidnykh ustanovakh) Ministerstva oborony Ukrainy, zatverdzheno nakazom Ministerstva oborony Ukrainy 24.02.2017 № 115; zareiestrovano v Ministerstvi yustytsii Ukrainy 21.03.2017 za № 383/30251. URL : https:// zakon.rada.gov.ua/ laws/ show/z0383-17?lang=ru [in Ukrainian].

Poriadok pidhotovky zdobuvachiv vyshchoi osvity stupenia doktora filosofii ta doktora nauk u zakladakh vyshchoi osvity (naukovykh ustanovakh), zatverdzhenyi postanovoiu Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 23.03.2016 № 261. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/261-2016-n [in Ukrainian].

Pravyla pryiomu do doktorantury Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika» u 2019 r. / sait Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». URL : http: // lp.edu.ua/ sites/ default/ files/ attach/ 2016/ 330/ pravyla_pryyomu_do_doktorantury_2019.pdf [in Ukrainian].

Pro vyshchu osvitu : Zakon Ukrainy vid 01.07.2014 № 1556-VII (iz zminamy; u redaktsii vid 01.01.2019, pidstava № 2443-VIII, 2300-VIII). URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia kvalifikatsiinykh kharakterystyk profesii (posad) pedahohichnykh ta naukovo-pedahohichnykh pratsivnykiv navchalnykh zakladiv : nakaz MON Ukrainy vid 01.06.2013 № 665. URL : https: //ru.osvita.ua/ legislation /other /37302/ [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia Poriadku nadannia pilhovoho proizdu studentam vyshchykh navchalnykh zakladiv I-IV rivniv akredytatsii ta uchniam profesiino-tekhnichnykh navchalnykh zakladiv u miskomu y prymiskomu pasazhyrskomu transporti ta mizhmiskomu avtomobilnomu i zaliznychnomu transporti terytoriieiu Ukrainy : postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 05.04.1999 № 541 (iz zminamy; u redaktsii vid 28.10.2017, pidstava № 812-2017-p. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/541-99-p [in Ukrainian].

Pro naukovu i naukovo-tekhnichnu diialnist : Zakon Ukrainy vid 26.11.2015 № 848–VIII (iz zminamy; u redaktsii vid 07.03.2018, pidstava № 2269–VIII). URL : https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/848-19 [in Ukrainian].

Pro osvitu : Zakon Ukrainy vid 05.09.2017 № 2145-VIII (iz zminamy; u redaktsii vid 19.01.2019, pidstava № 2657-VIII, № 2661-VIII). URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 [in Ukrainian].

Tymchasove polozhennia pro orhanizatsiiu osvitnoho protsesu v KPI im. Ihoria Sikorskoho: dodatok Zh. 4. Vymohy do naukovo-pedahohichnykh pratsivnykiv kafedry / sait Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu Ukrainy «Kyivskyi politekhnichnyi instytut imeni Ihoria Sikorskoho». URL : http://kpi.ua/regulations-zh-4 [in Ukrainian].

Umovy pryiomu na navchannia do zakladiv vyshchoi osvity Ukrainy v 2019 rotsi, zatverdzheno nakazom Ministerstva osvity i nauky Ukrainy 11.10.2018 № 109; zareiestrovano v Ministerstvi yustytsii Ukrainy 21.12.2018 roku za № 1456/32908. URL : https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/Novyny/ 2018/ 12/28/priyomu-2019.pdf [in Ukrainian].

Published
2019-09-25
How to Cite
Zhabenko, O. (2019). The features of organization of professional development of scientific and pedagogical workers on the scientific level of higher education. Problems of Education, (93), 19-32. Retrieved from https://imzo-journal.org.ua/index.php/journal/article/view/2
Section
HIGHER EDUCATION IN THE CONTEXT OF EUROPEAN INTEGRATION