Self-study work in a non-linguistic university in the process of foreign language learning

Keywords: self-study work, forms, tasks and principles of self-study work, the process of self-study work organizing.

Abstract

The main purpose of this work is to highlight that self-study work of non-linguistic universities’ students in the process of foreign language learning is the formation of independent thinking, cognitive interest development, logic, creative and communication skills improvement. The main tasks of any high educational establishment are to encourage its learners to work independently with educational material, to assimilate it, and then skillfully applied in practice or in the life. Individual and creative way of thinking is very important for improving the competitiveness of future specialists in the global labor market through the development of their own and professional skills. The increasing of the students’ independence can be realized only through the competent organization of self-study work in the classroom and during out-of-class time, taking into account its main constituent aspects, namely: forms, tasks and principles. This article contains theoretical and practical justification of the importance and feasibility of self-study work applying in the classroom and during out-of-class time with educational material. The examples of methodological techniques and tasks of the article were applied by the authors. This experience proves that forms, tasks and principles of self-study work when learning a foreign language teaches students of non-linguistic universities to be independent, creative and highly motivated in the formation of an educated person.

References

Zakon Ukrainy «Pro vyschu osvitu». Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2014. № 37‒38 [in Ukrainian].

Honcharenko S. U. Ukrainskii pedagogichnyi slovnyk/ Semen Honcharenko; [gol. red. S. Holovko]. Kyiv: Lybid’, 1997. 373 s. [in Ukrainian].

Drozdova I. P. Universytets’ka osvita: navch. posibnyk. Kharkiv, 2013. 212 s. [in Ukrainian].

Moroz O. H., Padalka O. S., Yurchenko V. I. (2003) Pedahohika i psykholohiia vyschoi shkoly: navch.posib. / Za zah. red. O. H. Moroza. Kyiv: NPU, 267 s. [in Ukrainian].

Slovnyk-dovidnyk z ukrains’koi lingvodydaktyky: navch. posibnyk/ Za red. M. I. Pentyliuk. K.: Lenvit., 2015. 320 s. [in Ukrainian].

Zhukovs'kyj V.M., Simak K. V. (2016) Rol' samostijnoi roboty studentiv pershoho kursu u protsesi formuvannia profesijnoi movlennievoi kompetentnosti pid chas pidhotovky bakalavriv movnykh spetsial'nostej. Naukovi zapysky. Seriia «Filolohichna». Ostroh: Vyd-vo Nats. universytetu «Ostroz'ka akademiia», Vyp. 60. S. 141–144 [in Ukrainian].

Aleksiuk A. M. (1998) Pedahohika vyschoi osvity Ukrainy. Istoriia. Teoriia: pidruch. dlia stud., aspirantiv ta molodykh vykl. vuziv. Mizhnar. fond «Vidrodzhennia». Kyiv: Lybid', 557 s. [in Ukrainian].

Kotova A. V., Turenko R. L. (2015) Pryntsypy orhanizatsii samostijnoi roboty studentiv ta vymohy do ii provedennia. Naukovyj zhurnal «ScienceRise» №10/5(15)2015 / za red. M. A. Heorhiiants. Kh.: NVP PP «Tekhnolohichnyj Tsentr», S.75–77 [in Ukrainian].

Lektsii z pedahohiky vyschoi shkoly (2006): navch. posib. / za red. V. I. Lozovoi. Kharkiv: OVS, 296 s. [in Ukrainian].

Shevchenko S. P. (2013) Hendernyj aspekt psykhotekhnycheskykh yhr v obuchenyy ynoiazychnomu obschenyiu. Sovremennye problemy y perspektyvy razvytyia nauky y obrazovanyia: po materyalam II Mezhd.nauchno-prakt.konf. 15–17 aprelia 2013 hoda. Nauchnyj zhurnal «Aspekt». Donetsk, Vyp. 5 (T.2). S. 29–33 [in Russian].

Shevchenko S. P. (2014) Vykorystannia vebkvestiv na zaniattiakh z inozemnoi movy Aktual'ni problemy funktsionuvannia movy i literatury v suchasnomu poli etnichnomu suspil'stvi: za materialamy II Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii 6–7 lystopada 2014 r. Melitopol' [in Ukrainian].

Burak V. Samostiinist’ navchannia yak suchasnyi dydaktychnyi pryntsyp/ V. Burak// Naukovi zapysky. Seriia: Problemy metodyky phizyko-matematychnoii I tekhnichnoii osvity. Kirovograd: RVV KDPU im. V. Vynnychenka, 2013. Vyp. 4 (II). S. 11–16 [in Ukrainian].

Buriak V. K. (2001) Keruvannia samostijnoiu robotoiu studentiv. Vyscha shkola: nauk.-prakt.vydannia / za red. Nikolaienko S. M. Kyiv: Znannia, № 4–5. S. 48–52 [in Ukrainian].

Shevchenko S. P. (2012) Mizhpredmetni zv'iazky ta vykorystannia hlosariiv ahrobiolohichnykh terminiv. Inozemni movy iak zasib realizatsii mizhpredmetnykh zv'iazkiv u profesijnij pidhotovtsi majbutnikh ahrariiv: zb. tez dopovidej za materialamy Mizhn. nauk.-prakt. konferentsii 26–27 zhovtnia 2012. Bila Tserkva, S. 62–63 [in Ukrainian].

Published
2019-09-25
How to Cite
Shevchenko, S., & Kryvonos, I. (2019). Self-study work in a non-linguistic university in the process of foreign language learning. Problems of Education, (93), 58-74. Retrieved from https://imzo-journal.org.ua/index.php/journal/article/view/5
Section
HIGHER EDUCATION IN THE CONTEXT OF EUROPEAN INTEGRATION